Regulamin Wizyt

$1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem wizyt”, określa zasady korzystania z usług świadczonych w Gabinecie ­­­­­­­­­­­­­­­­­­Masażu i Odnowy Biologicznej „Manao” Agnieszka Kasza zwanego dalej „Gabinetem”.
 2. Gabinet świadczy Usługi w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00 – 20.00 oraz w soboty w godzinach 9.00 – 13.00 po wcześniejszej rezerwacji terminu.
 3. Klienci Gabinetu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem wizyt przed przystąpieniem do rezerwacji wizyty na dowolną usługę Gabinetu, zwaną dalej „Usługą”.
 4. Regulamin wraz z opisem Usługi stanowi umowę na świadczenie usług.
 5. Na terenie całego Gabinetu, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

$2

Definicje

 1. Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie wizyt i korzysta z Usługi.
 2. Dziecko/osoba niepełnoletnia – klient, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług Gabinetu za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wizyt, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
 4. Gabinet – oznacza lokal, w którym Usługodawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.
 5. Usługa/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, określoną w § 4 niniejszego Regulaminu wizyt.
 6. Zadatek – forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty w danym terminie, którą stanowi procentowo określona kwota Zabiegu, szczegółowo opisana w § 5 niniejszego Regulaminu.
 7. Usługodawca – oznacza:

Agnieszka Kasza prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Masażu i Odnowy Biologicznej „Manao” pod adresem ul. J. Piłsudskiego 76 36-100 Kolbuszowa NIP: 8141614553 REGON: 380256162, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Dane kontaktowe: adres e-mail: kontakt@gabinetmanao.pl numer telefonu: 519557708.

 

$3

Klienci

 1. Klientem Gabinetu jest osoba pełnoletnia.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Gabinetu jest uprawniony do żądania w każdym czasie, przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku takiej zgody.
 3. Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonego zabiegu oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji.
 4. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Zabiegu.

$4

Świadczone usługi

 1. Usługodawca świadczy usługi znajdujące się w aktualnym cenniku usług dostępnym na www.gabinetmanao.pl w zakładce „cennik”
 2. Klient przed wyborem Usługi może zapoznać się z jej opisem, czasem trwania oraz ceną.
 3. Przed rezerwacją wizyty Klient jest również informowany o najbliższym możliwym terminie Usługi oraz o wyprzedzeniu, z jakim należy dokonywać rezerwacji wizyty.
 4. W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta w terminie późniejszym niż dozwolony niniejszym regulaminem albo niestawiania się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż 3 razy, Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty danemu Klientowi.

$5

Rezerwacja wizyt

 1. Usługodawca prowadzi rezerwację i zapisy na wizyty.
 2. Celem rezerwacji wizyty, Usługodawca jest uprawniony żądać wpłaty przez Klienta Zadatku w wysokości 50 % ceny Zabiegu.
 3. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie bez wcześniejszego odwołania w dozwolonym Regulaminem terminie lub odwołanie Zabiegu na mniej niż 8 godzin przed jego rozpoczęciem, uprawnia Usługodawcę do zatrzymania wpłaconego przez Klienta Zadatku.
 4. Gabinet dopuszcza możliwość odwołania wizyty z usprawiedliwionych i ważnych powodów, niezależnych od Gabinetu, takich jak: wypadek losowy, choroba osoby wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów w Gabinecie. W takiej sytuacji Klient zostaje umówiony na inny dostępny termin.
 5. W przypadku realizacji Zabiegu Zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny Zabiegu wykonywanego dla Klienta.

$6

Spóźnienia

 1. W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych w Gabinecie Klient powinien stawić się w Gabinecie na ok. 5-10 minut przed rozpoczęciem Zabiegu, w celu przygotowania się do Zabiegu, m.in. skorzystania z szatni, toalety, uzupełnienia odpowiednich dokumentów.
 2. O każdym potencjalnym spóźnieniu, Klient powinien poinformować pracowników Gabinetu telefonicznie z wyprzedzeniem co najmniej 10 minut.
 3. Gabinet dopuszcza spóźnienie Klienta do 5 minut bez konsekwencji skrócenia długości Zabiegu.
 4. W przypadku spóźnienia powyżej 20 minut Gabinet ma prawo odmówić Klientowi wykonania Zabiegu i przepisać go na inny termin. Spóźnienie takie traktowane będzie jak nieodwołanie Zabiegu we wskazanym w niniejszym regulaminie terminie wraz z konsekwencjami wskazanymi w 5 ust. 3.
 5. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od aktualnego obłożenia grafiku Gabinetu.

$7

Płatności

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane Usługi.
 2. Cennik Zabiegów jest dostępny w Gabinecie oraz na www.gabinetmanao.pl
 3. W Gabinecie udostępnia się następujące sposoby zapłaty:
  • a) gotówka
  • b) karta płatnicza
  • c) przelew lub BLIK
 4. Cena za wykonaną Usługę zostanie pomniejszona o wpłacony Zadatek.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji, bonów podarunkowych czy pakietów zabiegów. Zasady dotyczące ich zakupu oraz czasu trwania, zostaną uregulowane w odrębnym regulaminie.

$8

Standardy pracy Gabinetu

 1. Usługodawca oświadcza, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownik przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych
  i ochronnych.
 3. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
 4. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do wykonywania zalecanych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
 5. Pracownicy Gabinetu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
 6. W przypadku niekontrolowanego zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Przerwany zabieg jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.

$9

Obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca przed wykonaniem Zabiegu jest obowiązany:
  • przeprowadzić z Klientem wywiad dotyczący jego stanu zdrowia,
  • w związku z ust. 1 § 8 niniejszego Regulaminu wizyt, odebrać od Klienta pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
  • do przedstawienia Klientowi ewentualnych skutków ubocznych, przeciwskazań
   do wykonania Zabiegu oraz zaleceń pozabiegowych,
  • do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług,
  • do dezynfekowania wykorzystywanych narzędzi.

$10

Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu/Usługi lub jego efektów. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Gabinecie w dowolnej formie.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
 3. Reklamacje składa się w formie pisemnej.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni od jej przyjęcia i poinformuje Klienta o jej rozpatrzeniu na podane w tym celu dane kontaktowe.

$11

Dane osobowe

Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z treścią i w celach wskazanych w klauzuli informacyjnej, z którą Klient zapoznaje się podczas pierwszej wizyty w Gabinecie.

$12

Postanowienia końcowe

  1. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu wizyt, cennika i certyfikatów, na które powołuje się Usługodawca.
  2. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinetu, Klienci odpowiadają bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie wizyt i poinformowania o nich Klienta przed zapisem na wizytę, z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia go w Gabinecie.
  4. Aktualny Regulamin wizyt jest dostępny w Gabinecie w miejscu widocznym i dostępnym dla Klientów.
  5. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu wizyt obowiązują postanowienia obowiązujące w chwili zawierania tych umów.
  6. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.
  7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
  8. Niniejszy Regulamin wizyt obowiązuje od  01.01.2023 r.